RSS

Blog posts tagged with 'cách sử dụng'

Tưởng tượng về cách sử dụng thực tế ảo trong tương lai
Sau hội thảo F8 của Facebook thì nhiều người đang rất quan tâm đến vấn đề giải trí với thực tế ảo, trong khi đó giải trí chỉ là một phần rất nhỏ và mới trong những gì VR có thể làm được.